image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

Výbor spolku a stanovy

 

 

  • Mgr. Terezie Pemová (sociální pracovnice, manažerka projektů) – předsedkyně
  • Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA (psycholog, pedagog) – 1. místopředseda
  • Bc. Ilona Labuťová, DiS. (sociální pedagožka, dramaterapeutka) – členka výboru

 

Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně, je tříčlenný a v případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas. Funkční období výboru je tříleté. Výbor řídí organizuje činnosti spolku a schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Ze svého středu volí předsedu a 1. místopředsedu, kteří jsou zároveň statutárními zástupci, předseda i 1. místopředseda jsou každý oprávněn jednat samostatně.